Home » Slican bramotel CBRA

Slican bramotel CBRA

Cechy charakteryzujące centralę BRAMOTEL

Centrala BRAMOTEL CBRA to nowoczesne urządzenie telekomunikacyjne pozwalające połączyć klasyczną instalację domofonową z posiadaną linią telefoniczną. Rozwiązanie takie umożliwia łączność z kasetą domofonu przy pomocy podłączonych w domu aparatów telefonicznych. Daje to szereg korzyści w porównaniu do zwykłej instalacji domofonowej. Centrala BRAMOTEL umożliwia:

Wykorzystanie posiadanych aparatów telefonicznych zachowując ich dotychczasowe funkcje łączności telefonicznej i unikanie kłopotu z lokalizacją unifonu.

 • Rozmowy domofonowe i otwieranie elektrozaczepu bramy ze standardowego aparatu telefonicznego (Uwaga! Tylko z wybieraniem tonowym DTMF).
 • Wykorzystanie aparatu bezprzewodowego, co daje swobodę prowadzenia rozmów z bramą, na przykład z ogrodu.
 • Powiadamianie o rozmowie telefonicznej w trakcie rozmowy z bramą i możliwość zawieszania rozmowy z bramą.
 • Powiadamianie o rozmowie z bramy w trakcie trwania rozmowy telefonicznej i możliwość zawieszania rozmowy.
 • Wykorzystanie funkcji automatycznej sekretarki do rejestracji rozmów z bramy.
 • Kontrola stanu linii miejskiej i domofonowej.

Uwaga: Urządzenie współpracuje tylko z telefonami z wybieraniem tonowym DTMF oraz wyposażonymi w przycisk „Flash”. Centrala telefoniczna, do której telefon jest przyłączony też musi pracować w trybie wybierania tonowego DTMF.

Instalacja

Na rysunku przedstawiono widok centralki BRAMOTEL po zdjęciu płyty czołowej. Urządzenie przystosowane jest do

Slican_bramotel_widok_wnętrza

Slican_bramotel_widok_wnętrza

zawieszenia na ścianie, zasilanie z gniazdka 230 V. Na płycie głównej znajdują się zaciski, pod które podłączamy odpowiednie przewody wykonanej instalacji.

 

W tabeli opisano przeznaczenie poszczególnych zacisków.

 

Oznaczenie
Opis
Łączyć do
OPEN
Zewnętrzny przycisk otwarcia rygla w domofonie Wyłącznika
+12
Napięcie +12 V do kasety zasilanie LED +12 (Kaseta)
GK
Głośnik kasety domofonowej GK (Kaseta)
MK
Mikrofon kasety domofonowej MK (Kaseta)
-0
Masa -0 (Kaseta) (unifon)
DU
Sygnał wywołania unifonu Lista DU (unifon)
SU
Słuchawka unifonu Linia SU (unifon)
MU
Mikrofon unifonu Linia MU (unifon)
P1
Przycisk „elektrozaczep” Linia P (unifon)
LINE
Linia telefoniczna wejście Linia telefoniczna
PHONE
Linia do telefonów Aparaty telefoniczne
EZ
Elektrozaczep
EZ
Elektrozaczep
GND
Opcja w przypadku zakłóceń Uziemienie

Czułości wzmacniacza mikrofonu

JP1
JP2
Czułość
Zwarty Rozwarty Poziom standardowy 6dB
Rozwarty Zwarty Tłumienie -20 dB
Rozwarty Rozwarty Wzmocnienie +13,4bB

Przykładowe zastosowanie centrali BRAMOTELA CBRA :

Slican bramotel CBRA otoczenie

Slican bramotel CBRA otoczenie

W domku jednorodzinnym.

 • Możliwość wykonania klasycznej instalacji domofonu, z wykorzystaniem typowej jednoprzyciskowej kasety domofonowej;
 • Aparaty telefoniczne w domu przejmują dodatkowo funkcję unifonu domofonowego;
 • Bezpośrednie sterowanie i zasilanie elektrozamka;
 • Możliwość adaptacji już istniejącej instalacji domofonu, do współpracy z aparatami telefonicznymi.

W mieszkaniu w budynku wielorodzinnym.

 • Współpraca z istniejącą instalacją domofonową;
 • Równoległa praca z istniejącym unifonem lub zamiast niego.

Domofon w domku jednorodzinnym

Przy użyciu BRAMOTELA możemy wykonać instalację domofonu w domku jednorodzinnym, która będzie wykonywała wszystkie funkcje domofonu. W tym celu potrzebne będą:

 • BRAMOTEL;
 • dowolna kaseta domofonowa jednoprzyciskowa zgodna ze standardem analogowym np. produkcji firmy: GM-WO, URMET, MIFON;
 • dowolny elektrozaczep (10V AC);
 • przewód telefoniczny czterożyłowy do połączenia BRAMOTELA z kasetą domofonową i linią telefoniczną;
 • przewód dwużyłowy do połączenia elektrozaczepu do BRAMOTELA.

Instalację domofonową wykonamy wg poniższego schematu: Połączenie BRAMOTEL – kaseta należy wykonać przewodem czterożyłowym. Elektrozamek powinien być dołączony oddzielną parą przewodów. Urządzenie przystosowane jest do pracy ze standardowym elektrozaczepem o napięciu pracy 10V AC. W przypadku, gdy w tle połączeń z kasetą jest słyszalny charakterystyczny przydźwięk 50Hz urządzenie należy obowiązkowo uziemić, dołączając przewód do zacisku „GND”.
Tabela poniżej wyjaśnia oznaczenia pól oraz odpowiedniki dla różnych kaset domofonowych.

Slican bramotel CBRA otoczenie

Slican bramotel CBRA otoczenie

Oznaczenie BRAMOTEL
Opis
Kasety GM-WO
Kasety URMET
Kasety MIFON
+12
Napięcie +12V zasilanie LED
+12
~V
GK
Głośnik kasety domofonowej
GK
Gł-k
MK
Mikrofon kasety domofonowej
MK
441
Mc-k
-0
Masa
-0
MK i GŁ
Masa i P
EZ
Elektrozamek
EZ
Elektrozamek
GND
Opcjonalne uziemienie w przypadku zakłóceń z linii
DU; SU; MU; P1
niewykorzystane (nie podłączać)

UWAGA: BRAMOTEL został przystosowany do kaset, w których przyciśnięcie przycisku wywołania powoduje zwarcie pomiędzy polem +12, a przewodem -0 (masy), są to typowe kasety domofonowe serii OLA produkcji GM-WO. Dlatego stosując inny rodzaj kasety domofonowej należy przycisk wywołania podłączyć do pola + 12 i -0 (masa).

Współpraca ze standardową instalacją domofonu(mieszkanie w budynku wielorodzinnym lub istniejący domofon w domku)

BRAMOTEL może być także stosowany do istniejących instalacji domofonowych. Ponieważ urządzenie można podłączyć równolegle do istniejącego unifonu lub zamiast niego, uzyskamy dodatkowo możliwość odbierania rozmów domofonowych przy pomocy aparatu telefonicznego. Dzięki temu będziemy mogli korzystać np. z funkcji automatycznej sekretarki, wykorzystywać telefon bezprzewodowy, itp.. Ograniczeniem tej funkcji jest posiadanie instalacji domofonu z unifonami podłączonymi na czterech lub pięciu żyłach. Ponieważ jest to standardowe rozwiązanie dla domofonów analogowych, więc w praktyce występuje najczęściej.
Uwaga: W urządzeniu przyjęto standard instalacji cztero-przewodowej, w której przycisk elektrozaczepu „brama” zwiera linie MU do masy lub pięcio-przewodowej z linią przycisków P, która jest zwierana do masy.

Na poniższych schematach pokazane jest podłączenie BRAMOTELA do unifonu:

Slican_bramotel_CBRA_instalacja_5_przewodów

Slican_bramotel_CBRA_instalacja_5_przewodów

Schemat podłączenia BRAMOTELA do unifonu cztero-przewodowego.

Slican_bramotel_CBRA_instalacja_4_przewody

Slican_bramotel_CBRA_instalacja_4_przewody

Tabela poniżej wyjaśnia oznaczenia pól oraz odpowiedniki dla różnych unifonów.

 

Zacisk BRAMOTEL
Unifon GM-WO
Unifon URMET
Unifon Laskomex LF
Unifon Wekta TK
MU
MU (4)
2
3
4
SU
SU (3)
1
2
3
DU
DU (1)
CA
1
1
-0
–0 (2)
6
4
2
P1
9
5
5
+12; MK; GK; EZ; EZ
nie wykorzystane (nie podłączać)
GND
opcjonalne uziemienie tylko w przypadku zakłóceń z linii

Współpraca z modemem

W trakcie rozmowy z bramą, ewentualne połączenie z centralą nadrzędną jest zawieszane. Jeśli jest to połączenie modemowe to zostanie ono zerwane. Dlatego zaleca się połączenie BRAMOTELA, telefonu i modemu w sposób przedstawiony na rysunkach nr 2, 3 lub 4, który polega na tym, iż:

 • Modem i BRAMOTEL dołączone są równolegle do linii telefonicznej;
 • BRAMOTEL dołączony jest do gniazda PHONE modemu, a linia telefoniczna do gniazda LINE.

Schematy połączeń kasety i unifonu do BRAMOTELA Slican

Jeśli posiadają państwo kasetę lub unifon, nie wymienione w tabelach instrukcji obsługi, poniższe schematy mogą być przydatne do rozpoznania zacisków państwa urządzeń.
Dołączenie BRAMOTELA do unifonu w standardzie 4+1 /np. GM-WO/ lub 5+1 /np. URMET/.

Slican_bramotel_instalacja_4+1

Slican_bramotel_instalacja_4+1

 

 

 
Dołączenie Bramotela do kasety firmy GM-WO.
Dołączenie BRAMOTELA do kasety firmy GM-WO /.

Slican_bramotel_kaseta_GMWO

Slican_bramotel_kaseta_GMWO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsługa

Obsługa BRAMOTELA aparatem telefonicznym

Wywołanie z linii telefonicznej – normalne, pojedyncze dzwonienie.

 

1 Podniesienie słuchawki – rozmowa telefoniczna.

Zwykłe połączenie telefoniczne – brak dzwonienia.

 

1 Podniesienie słuchawki i wybranie numeru.
2 Rozmowa telefoniczna.

Rozmowa telefoniczna.

 

1 Sygnał „pukania” – słyszalny w tle rozmowy sygnalizuje wciśnięcie przycisku w domofonie.
2 „Gwiazdka” i „Flash” – zaparkowanie rozmowy telefonicznej i przełączenie na rozmowę z domofonem („Flash” wciśnięty do 3 sekund po „Gwiazdka”).Uwaga: Zaparkowanie rozmowy telefonicznej nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
Długość flash musi zawierać się od 80 do 550 ms
3 „Gwiazdka” – ewentualne otwarcie bramy (zamek jest otwarty około 5 sekund).
4 „Flash” – powrót do uprzednio zaparkowanej rozmowy telefonicznej i zakończenie rozmowy z domofonem.
Długość flash musi zawierać się od 80 do 550 ms
5 Odłożenie słuchawki – koniec rozmowy telefonicznej.

 

Wywołanie z bramy – specjalne, potrójne dzwonienie.

 

1 Podniesienie słuchawki – rozmowa z domofonem.
2 Sygnał „pukania” – sygnalizuje, że ktoś dzwoni z linii telefonicznej.
3 „Gwiazdka” –ewentualne otwarcie bramy (zamek jest otwarty około 5 sekund).
4 „Flash” –zakończenie rozmowy z domofonem i przełączenie na rozmowę telefoniczną.
Długość flash musi zawierać się od 80 do 550 ms

 

Podsłuch domofonu – brak dzwonienia.

 

1 Podniesienie słuchawki – sygnał zgłoszenia centrali telefonicznej.
2 „Gwiazdka” i „Flash” – przełączenie się na rozmowę-podsłuch domofonu. Długość flash musi zawierać się od 80 do 550 ms
Uwaga: Funkcja nie działa, jeśli linia telefoniczna nie jest sprawna, a lampka na obudowie błyska zielonym światłem.

Stany BRAMOTELA sygnalizowane lampką na obudowie

Światło zielone ciągłe lub błyskające wolno * czuwanie;
Światło zielone migające szybko * wciśnięty na stałe przycisk domofonu;
Światło czerwone ciągłe * rozmowa telefoniczna lub domofonowa;
Światło czerwone błyska wolno * wywołanie z domofonu lub linii telefonicznej;
Światło czerwone błyska szybko * włączone otwieranie bramy;
Krótkie błyski zielone * sygnalizacja wciskania przycisków telefonu;

Dane techniczne

Długość przewodów:
BRAMOTEL – kaseta;
BRAMOTEL– unifon;
Max. 100m
Rezystancja linii BRAMOTEL-telefon: Max. 900 ohm wraz z rezystancją telefonu
Napięcie zasilania: AC 230V +10% –20%
Pobór mocy: Max 8VA
Klasa izolacji: II
Napięcie zasilania elektrozamka: AC 12V, max. 0,75A

Wymogi bezpieczeństwa w użytkowaniu BRAMOTEL SLICAN-CBRA1

Dokładne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania jest bezwzględnie wymagane dla zapewnienia prawidłowego działania urządzenia.

Poniżej przedstawione zasady są podstawą przy uwzględnianiu wszelkich reklamacji i uwag ze strony użytkowników przez producenta.

Przedstawione tu zasady dotyczą instalacji, umiejscowienia i wymagań, co do sieci elektrycznej i teleinformatycznej.
Instalacja

 • Urządzenie powinno być zainstalowane i uruchomione przez autoryzowany serwis posiadający uprawnienia producenta.
 • Wszystkie czynności instalacyjne powinny być wykonywane z zachowaniem zasad montażu i przepisów BHP.

Środowisko pracy.

 • Urządzenie nie powinno być montowane w pomieszczeniach o dużej wilgotności ze względów na trwałość i jakość pracy podzespołów elektronicznych.
 • Ze względu na ryzyko zalania wodą nie powinno być umieszczane w pobliżu zbiorników z wodą (np. baseny, krany).
 • Centrala nie może być umieszczana w pomieszczeniach o silnym zapyleniu ani w pomieszczeniach o dużym natężeniu pola elektromagnetycznego.

Ze względu na możliwość nieprawidłowego funkcjonowania, zakłócenia lub odbarwienie obudowy zabrania się instalowania systemu w następujących miejscach:

 • w miejscach o bezpośrednim działaniu promieni słonecznych;
 • w miejscach, gdzie wibracje lub uderzenia są szczególnie częste lub silne;
 • w pobliżu anten radiowych (szczególnie w zakresie fal krótkich).

Wszystkie urządzenia dołączane do telefonu powinny mieć świadectwa zgodności z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej

 Instalacja_instrukcja_obsługi_Slican_bramotel_CBRA_wer2

One Response to “Slican bramotel CBRA”